Stichting Historie Vliegveld Valkenburg  (SHVV)
Nieuwsflits nummer 7
Hier is nieuwsflits nummer 7 van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg. Het is de vierde en tevens laatste 'flits' van 2018. De Nieuwsflits kunt u hier bekijken. Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een mooi 2019!

Eerdere edities van Nieuwsflits: nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6.


Bezoekerscentrum flinke stap dichterbij
Het realiseren van een bezoekerscentrum met als thema de geschiedenis van het voormalige vliegveld Valkenburg, is een grote stap dichterbij gekomen. De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg (SHVV) en het Rijksvastgoedbedrijf hebben hun handtekening gezet onder de huurovereenkomst voor de telefooncentrale van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg.

De stichting gaat het gebouw huren van het Rijksvastgoedbedrijf. Aan de ondertekening van de huurovereenkomst ging een lange periode van voorbereiding vooraf. Bijna anderhalf jaar geleden stelde de SHVV de plannen vast in een Ambitieplan en een Activiteitenplan. Begin augustus 2017 diende het bestuur een aanvraag voor subsidie in bij de gemeente Katwijk. Tijdens behandeling van de subsidieaanvraag bleek dat de vestiging van een bezoekerscentrum op het voormalige vliegveld in strijd was met het bestemmingsplan. Daarom moest een omgevingsvergunning worden aangevraagd, die op 18 april van dit jaar werd verleend. Een maand later verleende de gemeente Katwijk een eenmalige startsubsidie en een
jaarlijkse subsidie. Hiermee was de weg vrij voor de afrondende gesprekken met het Rijksvastgoedbedrijf over de huur van de voormalige telefooncentrale, ook wel bekend als “gebouw 250”.

De komende tijd doet het Rijksvastgoedbedrijf een aantal aanpassingen aan het gebouw en uiterlijk over zes maanden zal de SHVV de sleutels van het gebouw ontvangen. Vanaf dat moment is er veel werk aan de winkel. De stichting gaat het gebouw van binnen helemaal opknappen en hoopt daarvoor te kunnen rekenen op de hulp van veel vrijwilligers. En daarna volgt natuurlijk de inrichting van de expositie, die een beeld zal geven van de geschiedenis van het vliegveld vanaf de aanleg in 1938 tot heden. Naar verwachting kan het bezoekerscentrum medio 2019 worden geopend.

Realisatie van het bezoekerscentrum is voor het SHVV-bestuur prioriteit nummer één. Maar als het centrum eenmaal haar deuren heeft geopend, zullen er tal van activiteiten worden opgezet. Zo wil de stichting een lesprogramma voor de basisscholen in de gemeente Katwijk ontwikkelen en zullen er wandel- en fietstochten worden uitgezet met het bezoekerscentrum als startpunt. Voor veteranen, die in Katwijk nog geen vaste ontmoetingsplek hebben, zal er enkele malen per jaar een Veteranencafé worden gefaciliteerd en in samenwerking met het Welzijnskwartier zullen in de toekomst ook activiteiten voor zowel ouderen als voor de jeugd georganiseerd worden.

Nieuwsflits

Op 21 augustus verscheen onze vijfde nieuwsbrief. Hierin ondermeer het laatste nieuws over de huurovereenkomst voor het gebouw, de ANBI-status en Project Hangaar 7. Donateurs waarvan we een e-mailadres hebben, ontvingen deze Nieuwsflits per e-mail. En donateurs waarvan we geen e-mailadres hebben ontvangen Nieuwsflits nummer  binnenkort in de bus. Onze vijfde nieuwsbrief kunt u hier bekijken.

Eerdere edities van Nieuwsflits: nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4


Subsidie toegekend
Stichting Historie Vliegveld Valkenburg (SHVV) krijgt van de gemeente Katwijk een startsubsidie van 10.000 euro en een jaarlijkse subsidie van 3.000 euro. Dit betekent dat SHVV van start kan gaan met de plannen voor het realiseren van het bezoekerscentrum op het voormalig marine vliegveld Valkenburg.

De SHVV is in 2016 opgericht met het doel om de rijke geschiedenis en de natuurlijke omgeving van het vliegveld in Valkenburg onder de aandacht te brengen. De stichting zal worden gevestigd in de oude telefooncentrale van de Marineluchtvaartdienst, die gelegen is op de vroegere vliegbasis. Nu de subsidie rond is kan SHVV binnenkort de huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf ondertekenen. Later dit jaar kan men dan in het gebouw beginnen met het realiseren van een bezoekerscentrum voor jong en oud. “We zijn heel erg blij met deze subsidie. Het brengt ons na twee jaar van voorbereiding een flinke stap dichter bij de realisatie van onze plannen”, zegt SHVV voorzitter Peter Korbee.

Het bezoekerscentrum kan in de toekomst een brede maatschappelijke functie gaan bieden in de gemeente. “Vliegveld Valkenburg kent een waardevolle historie die gedeeld moet worden. Dit stukje geschiedenis is nu extra belangrijk gezien de toekomstplannen voor de herontwikkeling in dit gebied”, aldus wethouder Jacco Knape. Daarom verleent het college aan SHVV een eenmalige startsubsidie van €10.000,- en stelt het daarnaast een jaarlijkse subsidie van €3.000,- beschikbaar voor de komende 5 jaar.

Met deze financiële steun wil SHVV een informatiecentrum opzetten waar mensen exposities over de omgeving en de historie van vliegveld Valkenburg kunnen bezoeken. Ook zullen er lezingen en activiteiten worden georganiseerd, zoals een veteranencafé waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten en er zullen verschillende lesprogramma’s voor de jeugd worden ontwikkeld en aangeboden. Daarnaast zal het bezoekerscentrum ook dienen als startpunt voor wandel- en fietstochten door de natuur en langs de onderdelen van de Atlantikwall. Naar verwachting wordt het bezoekerscentrum in de eerste helft van 2019 geopend.

Geslaagde eerste donateursmiddag
Zo'n 60 donateurs en belangstellenden kwamen op zaterdag 17 maart naar het Dorpshuis in Valkenburg voor onze eerste donateurs- en informatiemiddag. Het bestuur van de SHVV had deze middag georganiseerd om donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkeling rond de plannen voor een bezoekerscentrum op het voormalige vliegveld. Nadat voorzitter Peter Korbee de middag had geopend, gaf vicevoorzitter Marco Borst een presentatie over de voorgeschiedenis en de oprichting van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg, de plannen voor het bezoekerscentrum en de actuele stand van zaken. De SHVV heeft het theoretische deel afgerond: de plannen voorzien in het huren van de voormalige telefooncentrale van de Koninklijke Marine. Het bestuur heeft de toekenning van structurele subsidie door de gemeente Katwijk voor zichzelf als randvoorwaarde gesteld, voordat het met het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst voor het gebouw aangaat. De subsidieaanvraag is eind augustus 2017 al ingediend, maar werd stilgelegd toen bleek dat een bezoekerscentrum volgens het geldende, tijdelijke, bestemmingsplan niet is toegestaan. De SHVV heeft daarom een Omgevingsvergunning nodig. Een zogeheten vooroverleg over die vergunning werd vorige week met positief resultaat door de gemeente Katwijk afgerond. Er zal door de gemeente medewerking worden verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het bezoekerscentrum. Het bestuur van de stichting kan nu met een gerust hart een vergunning aanvragen en zodra die is verleend zal de subsidieaanvraag ook spoedig worden afgerond. Na die twee belangrijke stappen kan het bestuur over gaan tot het ondertekenen van een huurovereenkomst, waarna het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw binnen vijf maanden gereed gaat maken voor oplevering. In het bezoekerscentrum zal een permanente expositie worden ingericht over de geschiedenis van het vliegveld. Daarnaast is er ruimte voor tijdelijke (thema) exposities. De SHVV wil, deels in samenwerking met het Welzijnskwartier, in en vanuit het bezoekerscentrum ook activiteiten gaan organiseren voor specifieke doelgroepen als ouderen en jongeren. Voor een derde doelgroep -veteranen- wil de stichting in het bezoekerscentrum enkele malen per jaar een Veteranencafé gaan organiseren. Verder heeft de stichting het ontwikkelen van een lespakket voor basisscholen in haar plannen opgenomen. Dit jaar verwacht het bestuur nog niet heel veel activiteiten te kunnen organiseren, maar als er geen onverwachte vertraging meer optreedt, hoopt het op zaterdag 18 september in het kader van de Open Monumentendag 2018 de deuren van het toekomstige bezoekerscentrum eenmalig een dag te kunnen openen. Het thema van Open Monumentendag is dit jaar “In Europa” en aangezien vliegveld Valkenburg tijdens EU-conferenties in Den Haag vaak als aankomstplaats voor deelnemende delegaties fungeerde, wordt gedacht aan het opzetten van een tijdelijke thema-expositie over VIP’s op Valkenburg. De feestelijke opening van het bezoekerscentrum zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.

Na de presentatie van de SHVV zelf, hield Rein Zwaan (voormalig natuurbeheerder op het vliegveld) een lezing over de flora en fauna op het voormalige vliegveld. Hij maakte nog eens duidelijk dat het terrein, ondanks het feit dat het een actief militair vliegveld was, als enige groene buffer in de volgebouwde Randstad unieke natuurwaarden had en daarom als een “magneet” trekvogels die de kustlijn als belangrijke trekroute gebruiken, aantrok. Dat was een interessante bijkomstigheid van een rigoureuze verandering van de manier van bemesten en maaien van de graslanden op het uitgestrekte terrein, bedoeld om vogels uit de buurt van de start- en landingsbaan te houden en zo de vliegveiligheid te vergroten.

De middag werd afgesloten met een diaserie over de activiteiten op Marinevliegkamp Valkenburg in het laatste jaar (2005-2006) dat het vliegveld open was. Het bestuur van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg kijkt terug op een zeer geslaagde middag.

Project Hangaar 7
Sinds december 2017 hebben we intensief contact met de gebroeders Den Hertog over een ambitieus modelbouwproject, genaamd  “Project Hangaar 7”. Zij zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor het bouwen van een grote maquette van het Marinevliegkamp Valkenburg. Het bestuur was erg geïnteresseerd toen het van de plannen van de broers hoorde.

De maquette heeft als doel een beeld te geven hoe het er in de laatste operationele jaren op het Marinevliegkamp aan toe ging. De bedoeling is om een onderhoudshangaar op schaal 1/72 na te bouwen, met daarin een aantal Lockheed P-3C Orions in onderhoud. De keuze viel al gauw op hangaar 7, de hangaar waar beide broers een jaar lang hebben mogen sleutelen aan de Orions. Naast de Orions en grondmaterieel zal ook de Lockheed SP-2H Neptune poortwachter natuurlijk niet ontbreken in de maquette. Dit toestel verwijst naar de historie van het vliegkamp.

Bij de eerste bestuursvergadering in januari waren de broers aanwezig om “Project Hangaar 7” nader toe te lichten. Ze hadden hiervoor een kartonnen testmodel meegenomen, waarbij goed naar voren kwam hoe groot de maquette gaat worden. De hangaar is immers van flink formaat, aangezien hij ruimte bood aan drie Orions. De gebroeders Den Hertog hebben aangeboden om de hangaar te bouwen, zodat deze in het toekomstige bezoekerscentrum van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg een plek kan krijgen. Het bestuur is van mening dat deze unieke maquette een plek verdient in de collectie en heeft daarom besloten om op dit aanbod in te gaan.
De broers zullen binnenkort starten met de bouw, maar zijn nu nog bezig met de laatste voorbereidingen, zoals het doen van metingen, het uitlezen van bouwtekeningen en het maken van detailfoto’s. Zij zullen regelmatig een update geven over de voortgang van “Project Hangaar 7”, dus wilt u dit project en de bouw volgen hou dan onze website en/of Facebook pagina in de gaten!

Rabobank Wensenfonds
Dinsdagavond 30 januari nam voorzitter Peter Korbee in Tripodia in Katwijk een cheque van het Rabobank Wensenfonds in ontvangst.

Het Rabobank Leiden-Katwijk Wensenfonds steunt initiatieven in Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest. Het fonds richt zich op initiatieven die een duurzame verbetering voor de samenleving realiseren. Jaarlijks hebben verenigingen en stichtingen, die klant zijn van de bank, de gelegenheid een wens in te dienen.

De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg had de wens ingestuurd een bijdrage uit het Wensenfonds te mogen ontvangen voor de realisatie van een bezoekerscentrum met een expositie over de geschiedenis van vliegveld Valkenburg. Eind november 2017 kregen we bericht dat onze wens was genomineerd. Van 25 november tot en met 17 december konden klanten en leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de genomineerden. Tot onze grote verrassing waren er zoveel stemmen uitgebracht op onze wens, dat we een cheque voor het maximale bedrag, namelijk € 5.000, in ontvangst mochten nemen.

Meerburgprijs
Het jaar kon voor ons niet mooier beginnen: voorzitter Peter Korbee mocht op 2 januari in de raadzaal van Katwijk uit handen van mevrouw Meerburg, kleindochter van de in 1989 overleden oud-reder D.F.E. Meerburg, een cheque ontvangen.

De Stichting Herinneringsfonds D.F.E. Meerburg is een stichting met als doel activiteiten op het gebied van cultuur, handel en industrie te bevorderen. Dirk Meerburg liet een geldbedrag na aan de stichting. Jaarlijks worden diverse geldprijzen uitgereikt aan personen en instellingen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In november vorig jaar hebben we ons aangemeld in de hoop ter ondersteuning van de realisatie van ons bezoekerscentrum, in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Meerburgfonds. Tot onze grote verrassing ontvingen we vanavond, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Katwijk, een cheque van maar liefst € 2000,00!